โปรโมชั่น :

 เดือน มิถุนายน กันยายน และ พฤศจิกายน

Screen Shot 2016-08-09 at 9.54.55 AM

 

 

(โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอย่างอื่นได้ )

** โปรโมชั่นนี้เกิดผลก็ต่อเมื่อจองผ่านทางเว็ปไซค์เราเท่านั้น :
see promotion here